Tijdlijn Veiligheid in gezinnen

Profielfoto van Lidy Boone

Alert Magazine voor zorgprofessionals nu online!

In juli is de digitale editie van Alert magazine verschenen, een speciale uitgave voor zorgprofessionals. Het tijdschrift gaat over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Eerder verscheen het magazine in gedrukte vorm. Deze nieuwe digitale editie is aangevuld met nieuwe artikelen, interviews en ervaringsverhalen.

Wij hopen dat Alert magazine helpt en motiveert om altijd ‘iets’ te doen voor kinderen en volwassenen die thuis in de knel zitten. Bekijk Alert magazine op https://www.augeomagazine.nl/alert-magazine/voorpagina.

Profielfoto van Lidy Boone

Meer voorlichting over de meldcode is nodig

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode van kracht. Hoe gebruiken professionals de meldcode? In de evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is onderzocht of het doel van de meldcode ─ betere en snellere hulp bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling ─ bereikt wordt.

Professionals die de meldcode gebruiken, ervaren de meerwaarde ervan. Helaas blijkt uit de evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ook dat veel professionals de verplichte meldcode nog onvoldoende gebruiken.

Gesprek is lastig
Het herkennen van signalen die niet zo zichtbaar zijn, bijvoorbeeld verwaarlozing, vinden veel professionals lastig. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld eergerelateerd geweld of ouderenmishandeling. Verder zien de onderzoekers dat professionals het lastig vinden om te praten met de betrokkene, omdat ze ─ ten onrechte ─ denken dat ze de meldcode en een mogelijke melding bij Veilig Thuis al moeten noemen in het eerste gesprek. De onderzoekers concluderen dat er meer en vooral doelgroepgerichte voorlichting en training nodig is.

Uit de evaluatie blijkt ook dat er nog weinig bekend is of er voldoende aandacht is voor de positie, de betrokkenheid en rechten van kinderen bij de meldcode en de aanpak van kindermishandeling. Dit staat wel beschreven in de Handreiking Participatie van kinderen in de meldcode. Er wordt aanbevolen om dit nader te onderzoeken. Ook de Kindcheck is nog niet voldoende bekend bij veel beroepsgroepen. Ook hier is dus werk aan de winkel.

Het komend half jaar zal de evaluatie besproken worden met de beroepsgroepen en aan het eind van het jaar geeft de minister een reactie op de beleidsevaluatie aan de kamer. Uiteraard zal Augeo jou op de hoogte houden van de uitkomsten, en eventuele vervolgstappen voor jouw beroepsgroep. Herken jij de uitkomsten van het onderzoek? Staat de meldcode nog op de agenda van jouw organisatie? Helpt de meldcode jou bij een vermoeden? Het kan wellicht geen kwaad om de kennis weer eens op te frissen.

Scholing op maat
Graag brengen wij onze meldcode-cursussen nog eens onder de aandacht. Deze zijn al op maat gesneden per beroepsgroep. Zo zijn er meldcode-cursussen voor kraamverzorgers, leerkrachten in het basisonderwijs, voor tandartsen en ga zo maar door. En dit najaar gaan we extra aandacht besteden aan het communiceren met en het betrekken van kinderen in alle stappen van de meldcode in onze campagne Kind Centraal.